top of page

לוח שנה

בלוח השנה של דגל יהודה תמצאו את מועדי שחרית של שבת שאנו מקיימים פעם בחודש, כמו גם את מועדי תפילות החגים ואירועים מיוחדים אחרים. הודעות על אירועי הקהילה נשלחות  בידיעון השבועי.

טבת

שבת ויגש ז' בטבת |  4.1.20 
 
אעופה אשכונה לקראת שבת שירה 
ה' בשבט | 31.1.20

כסלו

שבת ויצא ט' בכסלו | 7.12.19
הדלקת נרות חנוכה עם חברי אנוש
מפגשים עם הקהילה האתיופית
 
ערב שיח והתעוררות עם זיוה מקונן – אימהות על המשמר 
 י"ב בכסלו  10.12.19

חשוון

מפגשים עם הקהילה האתיופית

תשרי

סליחות
יום ב' ראש השנה
סליחות בין כסה לעשור
יום הכיפורים
מפגשים עם הקהילה האתיופית
מפגש עם חברי אנוש בסוכה

אייר

שבת תזריע מצורע א' אייר | 5.4.20 
פתיחת נעימה 
בית מדרש אנוש – חגי חירות
 
ל"ג בעומר

ניסן

ברכת האילנות
שבת צו – שבת הגדול 
י' ניסן | 4.4.20
קבלת שבת מוזיקלית בגינה הקהילתית כ"ג בניסן | 17.4.20
 
זיכרון בסלון

אדר

בית מדרש לקראת פורים עם אנוש
אעופה אשכונה קריאת מגילה
 
שבת תצווה – זכור י"א באדר | 7.3.20
פורים  10.3.20
שבת דורשות טוב – ויקהל פקודי 22.3.20

שבט

שבת בשלח – שירה
י"ג בשבט | 8.2.20
 
סדר טוב בשבט עם אנוש
י"ד בשבט | 9.2.20
 
שבת משפטים – שבת פיוט
21-22.2.20

אלול

סליחות
בית מדרש עם אנוש – חגי תשרי
הכנה לחגי תשרי

אב

בית מדרש נעימה
תשעה באב 29.7.20
שבת ואתחנן – נחמו י"א אב | 1.8.20
אעופה אשכונה
הכנה לחגי תשרי

תמוז

בית מדרש נעימה 
שבת חוקת ה' תמוז | 27.6.20
יז בתמוז 

סיוון

תיקון ליל שבועות 28.5.20
שבועות29.5.20
בית מדרש נעימה

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000

bottom of page