top of page

דמי חברות ותרומה

תמיכתם חשובה

בחברות ושותפות - קרובה או רחוקה! דמי חברות שנתיים: 300 ₪  או כנדבת הלב. 

העברה בנקאית:
בנק דיסקונט: 11, סניף תלפיות: 162. חשבון: 136143530. שם בעל החשבון: קהילה ספרדית דגל יהודה ע"ר. מס' עמותה: 580491629.

תשלום בהמחאות: יש לרשום המחאה לפקודתקהילה ספרדית שוויונית דגל יהודה ולשלוח לכתובת:דגל יהודה - אסנת בן שושן, ת"ד 8586. ירושלים 9108402.

 

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000

bottom of page