top of page

לימוד מהחכם היומי

400px-הרב_יהודה_פתיה.jpg

בבואי כלה, לפני תפילת מנחה בערב שבת, על כוסית משקה וטעימות מתבשילי השבת, לומדים בדגל יהודה מתורתו של החכם היומי. נוגעים במנהגים, באהבת ישראל והעמים, בעקרונות של צדק וצדקה ובלימוד תורה. בכל פעם טועמים מתורתם הרגישה לאדם ולקהילה, לחיבור העמוק לחיים ולתורה, ובכל פעם מתמלאים מחדש בתורת אבותינו ואימותינו.

הרב יהודה פתיה

ב' בשבט ה'תרי"ט, 7 בינואר 1859 - כ"ז באב ה'תש"ב, 10 באוגוסט 1942
היה מקובל. הוגדר על ידי פרופ' יהודה ליבס
כמקובל החשוב ביותר במאה העשרים.

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000

bottom of page