top of page

אנוש ודגל יהודה ־ פעילות משותפת

בחמש השנים האחרונות, חברו יחד קהילת דגל יהודה ומועדון אנוש בשכונת תלפיות בירושלים ליצירת קשר והיכרות בין קהילתי בשכונה. יוזמה זו נועדה לשלב מתמודדים עם מחלות נפש בקהילה הרחבה, והקשר נבנה מלכתחילה כקשר בין שווים הפועלים יחד לטובת הקהילה הרחבה – כתורמים ונתרמים. הקשר נבנה בשלושה ערוצים.

הראשון – קשר והיכרות בין חברי דגל יהודה ואנוש, ואירוח הדדי בחגים ומועדים (אנוש מארחים את דגל יהודה, ודגל יהודה מארחים את אנוש).  ראוי לציין את סדר טו בשבט ששתי הקהילות חוגגות יחד מתוך חוברת 'סדר טו בשבט' (מעין הגדה) שכתבו במשותף חברי דגל יהודה וחברי וחברות אנוש.

הערוץ השני – חברי אנוש ודגל יהודה מארגנים יחד אירועים בגן הקהילתי בשכונה, בשיתוף קהילות נוספות, הכוללים אירועי מוזיקה, דוכני אוכל ואמנות שהכנסותיהם לצדקה. את הדוכנים מנהלים חברי אנוש.

הערוץ השלישי – לימוד בית מדרשי של מקורות יהודיים. חלק חשוב באירועים הרחבים הוא הלימוד של מקורות יהודיים הנוגעים בנושאים אקטואליים (יחס לאחר, יחסי שכנות, חוויות מכוננות בחיינו ועוד). הנחיית הלימוד היא בשותפות של חבר או חברה מאנוש וחבר או חברה מדגל יהודה. בנוסף אנו מקיימים בית מדרש משותף לאנוש ודגל יהודה לקראת חגים ומועדים.

מכתב מאנוש המתאר מעט מהאווירה

דגל יהודה | קהילה ספרדית שוויונית, נוהגת על פי מסורות הספרדים ויוצאי ארצות האסלם, ברוח של מתינות עם נאמנות למסורת ישראל | משנת התש״ס 2000

bottom of page